An Old Irish Hymn To Saint Michael

Mhicheil nam Buadh Mhicheil nam buadh,Char tam fo d’ dhion,A Mhicheil nan steud geal,’S nan leug lanna liomh,Fhir bhuadhaich an dreagain,Bi fein ri mo chul,Fhir-chuartach nan speura,Fhir-feachd Righ nan dul,     A Mhicheil nam buadh,     M’uaill agus m’ iull     A Mhicheil nam buadh,     Suamhnas mo shul. Deanam an cuartaAn cluanas mo naomh,Air machair, air cluan domh,Air fuar-bheanna fraoch;Ged shiubhlam an … Continue reading An Old Irish Hymn To Saint Michael